March 25, 2021

นายณัฏฐพงษ์ จุลาเกตุโพธิชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมในหัวข้อ มาตรฐาน การตรวจสอบรับรองของไทย กับการพัฒนาระบบการตรวจประเมินเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่สากล จัดโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมรมจำนวน 66 คน (หญิง 36 คน ชาย 30 คน) จากหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น 

การฝึกอบรมประกอบด้วย 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1) การพัฒนาเกณฑ์ International Eco-industrial Park Framewokr และผลการนำไปใช้ของประเทศต่างๆ โดย ดร. อุมา วิรัตน์สกุลชัย ผู้ประสานงานโครงการ องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่สหประชาชาติ 2) โครงสร้างระบบการมาตรฐานของประเทศ แนวทางการกำหนดมาตรฐาน และแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจประเมินเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่ระบบสากล โดย นางสาว วิชชา พิชัยณรงค์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  และ 3) การตรวจสอบและรับรอง โดย นายรัฏฐา ศรีเจริญ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

เนื้อหาในการฝึกอบรมมุ่งเน้นในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานในระดับชาติ เพื่อเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล โดยหน่วยงานที่ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรมนั้น มีการจัดทำเกณฑ์และตัวชี้วัดสำหรับขับเคลื่อนงานที่เกี่ยวข้องของตนเอง ทางโครงการฯ คาดหวังว่าความรู้จากการฝึกอบรมจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและปรับปรุงเกณฑ์และตัวชี้วัดต่างๆ ของหน่วยงานในอนาคต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Related Posts

การฝึกอบรมเรื่องการจัดทำมาตรฐาน – 9 มีนาคม 2564