การลดของเสียและใช้ประโยชน์จากของเสียตามแนวคิด Circular Economy เป็นอีกหนึ่งกระแสหลักที่ได้รับความสนใจจากภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก โครงการฯ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) และกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) ...

อ่านต่อ