April 5, 2021

การลดของเสียและใช้ประโยชน์จากของเสียตามแนวคิด Circular Economy เป็นอีกหนึ่งกระแสหลักที่ได้รับความสนใจจากภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก โครงการฯ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) และกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) จัดการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและลดของเสีย เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ในการสัมมนามีผู้เข้าร่วมงาน 60 คน (หญิง 38 คน และ ชาย 22 คน) 

More...

ในช่วงเช้า ดร. อุมา วิรัตน์สกุลชัย ผู้ประสานงานโครงการได้แนะนำโครงการฯ พร้อมเชิญชวนผู้เข้าร่วมสัมมนาร่วมกิจกรรมอื่นๆ กับโครงการฯ ในอนาคต จากนั้นคุณพงศ์นคร ยางงาม ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบายถึงกรอบและแนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินการขับเคลื่อน เพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในโรงงานอุตสาหกรรมต้องอาศัยข้อมูลและการประเมินเพื่อหาโอกาสในการปรับปรุง ซึ่งวิธีหนึ่งที่ดำเนินการได้ คือ การประเมินตามเกณฑ์โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือ  Eco-factory โดย คุณวรณัฐ การิกาญจน์ ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ชี้แจงและให้ข้อมูลในส่วนนี้ สิ่งที่น่าสนใจ คือ สภาอุตสาหกรรมกำลังจะเปิดหลักสูตรออนไลน์ในหัวข้อ Eco-factory ซึ่งเปิดให้ผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมเรียนรู้ได้  

การนำเสนอในลำดับต่อมา เป็นการนำเทคนิค Lean มาใช้ลดของเสียจากโรงงาน โดยคุณฉัตรชัย ปทุมารักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Lean Management for Environment แบ่งปันประสบการณ์จากการเป็นที่ปรึกษในการนำเทคนิค Lean ไปใช้จริงในกระบวนการต่างๆ ซึ่งสุดท้ายแล้วไม่ใช้แค่การลดของเสีย แต่เป็นการลดต้นทุนของโรงงานไปพร้อมๆ กัน

ในช่วงบ่าย โครงการฯ คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ Qualy มาเล่าถึงการปรับ Business Model ของธุรกิจครอบครัว จากโรงงานผลิตพลาสติกธรรมดา เป็นโรงงานที่เน้นการออกแบบ และไม่ใช่การออกแบบธรรมดา แต่เป็นการออกแบบเพื่อสิ่แวดล้อม ที่นำของเสียมาเพิ่มคุณค่าสร้างเป็นผลิตภัณฑ์หลาก design ที่ดูสวยงามและมีความหมาย และยังนำหลักการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการลดของเสียจากระบบและบรรจุภัณฑ์อีกด้วย

ในช่วงสุดท้ายของการสัมมนา มาถึงเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่ง คือ ถึงเราจะใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ก็ยากที่จะหลีกเลี่ยงของเสียที่เกิดขึ้น ซึ่งของเสียเหล่านั้นบางส่วนเอาไปใช้ประโยชน์ได้ (อย่างถูกกฎหมาย) ขณะที่ของเสียส่วนที่เหลือต้องนำไปกำจัด/บำบัดอย่างเหมาะสม คุณสมชัย เพ็ชรแสง เจ้าหน้าที่กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ชี้แจงถึงกฎหมายการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมของไทย เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับโรงงานที่เข้าร่วมสัมมนา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Related Posts

การสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในจังหวัดสมุทรปราการ – 31 มีนาคม 2564