ข่าวสารและบทความล่าสุด

June 13, 2022

May 3, 2022

March 8, 2022

April 7, 2021

April 5, 2021

March 25, 2021

March 23, 2021

March 23, 2021

แนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

(Eco-industrial Development)

การพัฒนาประเทศในปัจจุบันต้องคำนึงถึงมาตรการหรือแนวทางที่ก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลระหว่างอุตสาหกรรม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

โครงการฯ จึงมุ่งเน้นในการส่งเสริมทั้ง 3 ระดับ ดังนี้

ระดับโรงงาน

สิ่งที่โรงงานสามารถควบคุมได้ คือ ต้นทุน หากทรัพยากรในการผลิตถูกใช้อย่างคุ้มค่ามากขึ้น ของเสียลดลง ต้นทุนก็มีแนวโน้มจะลดลงตามไปด้วย

เราควรตรวจประเมินโรงงานของเราเป็นระยะ เพื่อหาโอกาสในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การนำระบบการจัดการต่างๆ มาใช้ การใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ และการเลือกใช้สารเคมีอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมถึงการปฏิบัติที่ดีต่างๆ (BAT/BEP) ซึ่งจะช่วยให้เรามองเห็นช่องทางในการลดต้นทุนและการเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้ดีขึ้น

ระดับกลุ่มโรงงาน

เมื่อโรงงานของเรามีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ของเหลือใช้และของเสียก็น้อยลง แต่อย่าลืมว่าของที่โรงงานของเราไม่ใช้แล้วอาจเป็นของที่โรงงานเพื่อนบ้านของเราต้องการ ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าให้กับของเหล่านั้น แทนที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกำจัด นอกจากนี้เราและโรงงานเพื่อนบ้านของเราอาจแบ่งปันทรัพยากรบางอย่างร่วมกันได้อีกด้วย

ระหว่างโรงงานและชุมชน

โรงงานเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ขณะที่คนในโรงงานก็อาศัยอยู่ในชุมชน การเกื้อกูลกันระหว่างโรงงานและชุมชน เช่น การพัฒนาธุรกิจของชุมชนโดยใช้ทรัพยากรเหลือใช้ของโรงงาน หรือการนำขยะจากชุมชนมาเปลี่ยนเป็นพลังงาน เพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรมและชุมชนเอง เป็นต้น เป็นสิ่งที่ทำได้จริง และนำไปสู่การอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนและอุตสาหกรรม โดยมีตัวอย่างมาแล้วในหลากหลายประเทศ รวมทั้งในประเทศไทยเอง

ดำเนินการโดย