April 7, 2021

โครงการฯ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) และกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) จัดการฝึกอบรมสำหรับภาคอุตสาหกรรมในหัวข้อ ระบบการจัดการพลังงานและการประหยัดพลังงานในวิสาหกิจขนาดกลงและย่อม โดยมี ดร. สมชัย เดชาพานิชกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพลังงานของ UNIDO เป็นวิทยากร ในวันที่ 1 และ 2 เมษายน 2564 ที่โรงแรมเพวา จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 42 คน (หญิง 17 คน ชาย 25 คน) จาก 15 โรงงาน

More...

การฝึกอบรมในวันที่ 1 อัดแน่นด้วยเนื้อหาการจัดการพลังงานอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อนำไปสู่การใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้ลองทำแบบฝึกหัดต่างๆ เช่น การระบุการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญ คำนวณค่าตัวชี้วัดสมรรถนะการใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆ การทำ Baseline เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ การระบุ Driver ที่ส่งผลต่อการใช้พลังงาน (แล้วทดสอบด้วยการหา P Value) รวมถึงการหาสมการพลังงาน ด้วย worksheet ในโปรแกรม Microsoft Excel ที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดีและสามารถนำกลับไปใช้จริงได้ในโรงงานของผู้เข้าร่วมอบรม 

สำหรับการฝึกอบรมในวันที่ 2 เปิดมาด้วยการประเมินความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการประหยัดพลังงาน ซึ่งการประเมินเพียงระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) ไม่เพียงพอสำหรับโครงการประหยัดพลังงานที่มีเงินลงทุนสูง เนื้อหาในช่วงต่อมาเป็น highlight สำคัญสำหรับวันนี้ คือ การคำนวณประสิทธิภาพรายระบบ เช่น ระบบมอเตอร์ ระบบอัดอากาศ ระบบสูบน้ำ และระบบไอน้ำ และแนวทางในการใชพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของระบบนั้นๆ ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมได้ลงมือทำด้วยตัวเองทั้งใน Worksheet และในโปรแกรมคำนวณสำเร็จรูป ในตอนท้ายของการฝึกอบรมผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ถึงแนวทางการประเมินและพิสูจน์ผลประหยัดของโครงการประหยัดพลังงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริหารทุกคนอยากทราบว่าเมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ได้ผลประหยัดตามที่คาดไว้หรือไม่ 

โครงการฯ ยังมีการจัดฝึกอบรมในหัวข้อนี้และหัวข้ออื่นๆ เพิ่มเติมในอนาคต หากท่านสนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม สามารถติดตามข่าวสารได้ที่หน้าเว็บไซต์ของโครงการฯ 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Related Posts

การฝึกอบรมเรื่องระบบการจัดการพลังงาน – 1 ถึง 2 เมษายน 2564