โครงการฯ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) และกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) จัดการฝึกอบรมสำหรับภาคอุตสาหกรรมในหัวข้อ ระบบการจัดการพลังงานและการประหยัดพลังงานในวิสาหกิจขนาดกลงและย่อม โดยมี ดร. ...

อ่านต่อ