คณะทำงานด้านเทคนิคสำหรับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อพิจารณาข้อกำหนดงานในการจัดทำนโยบายเพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้บริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการยกร่างกรอบการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศ โดยมีผู้แทนเข้าร่วมประชุมจากหน่วยร่วมดำเนินโครงการ ประกอบด้วย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมทั้งองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ ...

อ่านต่อ